Общи условия

НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.CREATEPHARMABG.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Криейтфарма“ ЕООД, ЕИК 109610066, наричано по-долу за краткост  Продавач, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.createpharmabg.comсъгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост “Купувач”, от друга.

Чл. 2. Данни за Продавача съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Продавача: „Криейтфарма“ ЕООД
 • ЕИК 109610066
 • Седалище и адрес на управление: гр. Дупница 2600 ул.НИКОЛАЕВСКА бл. 46 вх.А ет.4
 • Данни за кореспонденция:
  • адрес гр. Дупница 2600 ул.НИКОЛАЕВСКА бл. 46 вх.А ет.4
  • Email: info@createpharmabg.com ; createpharma@yahoo.com
  • тел: 00359 889 700 001
  • Лице за контакт: Георги Костов

Чл. 3. Дефиниции – при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Уебсайт” (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.  “Онлайн магазин(и)” е уебсайт за електронна търговия на „Криейтфарма“ ЕООД – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 • “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Купувача, който позволява индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • “Поръчка” e електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението за закупуване стоки от http://www.createpharmabg.com
 • “Договор” – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите условия за ползване на сайта.
 • “Съдържание” e цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства.
  • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние.
  • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време
  • информацията, касаеща Купувачите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори
  • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
 • “Бюлетин” ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
 • “Транзакция” – действието от страна на „Криейтфарма“ ЕООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

Чл. 4. (1) За да използва http://www.createpharmabg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Купувачът е задължен да бъде или регистриран като потребител в информационната система на сайта или да изпозлва информационната система на сайта като гост потребител.

(2) Купувачът може да създаде потребителски профил в информационната система на сайта като определи име и парола за отдалечен достъп, след като  попълни необходимите данни, съобразно посочената от Продавача процедура.

(3) Необходимите данни за регистрация на потребител са както следва:

 • име за отдалечен достъп;
 • парола за отдалечен достъп;
 • адрес за доставка;
 • име и фамилия;
 • електронна поща;
 • телефон/и за връзка.

(4) Гост-потребители, които желаят да закупят артикул от сайта е необходимо да предоставят следните данни:

 • адрес за доставка;
 • име и фамилия;
 • електронна поща;
 • телефон/и за връзка.

(5) Продавачът може едностранно и по всяко време да променя обема от необходими данни за регистрация на потребителите.

(6) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Купувачът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(7) Продавачът потвърждава извършената от Купувача регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Купувача електронен адрес. Създава се акаунт на Купувача и между него и Продавача възникват договорни отношения.

(8) При извършване на регистрацията и/или въвеждане на данни Купувачът се задължава да предостави верни и актуални данни. Купувачът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 5. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от „Криейтфарма“ ЕООД чрез “Онлайн магазина” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.

(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието, и цените на стоките в “Онлайн магазина” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.

(3) С отбелязване в полето “Съгласен съм” и натискане на виртуалния бутон “Продължи” Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Криейтфарма“ ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното зявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

Чл. 6. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Купувача до Продавача се счита за отделно договорено.

(2) Отделните индивидуални договори се считат за сключени с приемането на съответното плащане.

(3) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за „Криейтфарма“ ЕООД не възниква задължение за изпълнение на поръчката.

(4) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл. 7. (1) Купувачът публикува на адрес http://www.createpharmabg.com  кратко описание, основните характеристики и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “Онлайн магазинa”.

(2) Продавачът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоките

Чл. 8. (1) Характеристиките на продуктите (цвят, състав, размери) са предоставени от производителя и отговарят на етикетирането на стоките.

(2) Вариация в цветовата гама е възможна поради различните настройки на монитора на Потребителя

 

ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Всички публикувани на http://www.createpharmabg.com цени са в български лева с ДДС, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.

(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка.

(3) Цената за доставка се посочва отделно и зависи от вида на продукта, както и конкретни, текущо прилагани условия, промоции и политики на „Криейтфарма“ ЕООД.

(4) Дължимата от Купувача цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата.

(5) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Продавача и се предоставя като информация на Купувачът при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

Чл. 10. (1) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Купувача посредством сайта на Продавача.

(2) Цената по чл. 8 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 • наложен платеж
 • PayPal

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 11. (1) Купувачът имат право:

 1. Да извърши регистрация и създаване на профил на информационната система на http://www.createpharmabg.com;
 2. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.createpharmabg.com ;
 4. Да извършва плащания във връзка със сключените договори със Продавача, съгласно установените от www.createpharmabg.com  средства за разплащане.
 5. Да получава информация за нови стоки, предлагани от www.createpharmabg.com ;
 6. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на www.createpharmabg.com  в Интернет;

Чл.12. (1) Купувачът, който има качеството „Потребител“ по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от избрания от Продавача спедитор.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • Когато е нарушен търговският вид на стоката;
 • Когато по стоката са налице следи от употреба;
 • Когато блицтерите в опаковката са разпечатани;
 • Когато оригиналната опаковка и етикетиране не са запазени;
 • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

(3) Когато Продавачът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от ЗЗП, Купувачът има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Купувачът има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Продавача.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за доставка на стоката, както и за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

(5) Купувачът се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Купувачът може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача като отправи писмено изявление до Продавача чрез интерфейса на уеб страницата, чрез електронна поща или на посочения по-горе адрес.

Чл. 13. (1) Купувачът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати цената за доставката, ако е приложима такава;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи вещта;
 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 14. (1) Продавачът се задължава:

 • да прехвърли на Купувача собствеността на заявената за покупка от него стока
 • да достави в срок заявената за покупка стока
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

(2) Продавачът има право:

 • Да получи цената;
 • Едностранно да откаже изпълнение на заявка на основание на вътршнофирмено решение или разпореждане, без да дължи обяснения относно наложилите неизпълнението обстоятелства. За същото „Криейтфарма“ ЕООД следва да уведоми или да направи опит за уведомяване на Купувача, преди изтичане общия срок за доставка, по един от следните начини:
  • чрез телефонно обаждане;
  • чрез факс съобщение;
  • чрез съобщение по елекронна поща;

СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 15. (1) Купувачът сключва с Продавача договор за покупко-продажба на стоки, на адрес http://www.createpharmabg.com  .

(2)Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача.

Чл. 16. (1) Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Купувачът на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Купувача при извършване на регистрация, ако Купувачът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 17 (1) Купувачът сключват договора за покупко-продажба с Продавача и чрез интерфейса на страницата по долупосочената процедура:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки на www.createpharmabg.com  чрез идентифициране с име и парола за отдалечен достъп или използване на системата като гост потребител;
 2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.createpharmabg.com  и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 3. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Способ за плащане на цената и доставката.
 6. Потвърждение на поръчката;

Чл. 18. (1) Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една от стоките, заявени от Купувача, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Купувача стоки се извършва от избрания от Продавача спедитор.

(3) Правата на Купувача във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

(4) Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(5) В случай, че Купувачът има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 19. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 20. Купувачът заплаща съвкупната цената на отделните договори за покупко-продажба чрез избрания начин на плащане.

Чл. 21. (1) Продавачът организира доставката и предаването на стоката на Купувача от съответен спедитор (посредник) в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Продавачът организира доставката и предаването на стоката от съответния спедитор в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл. 22. (1) Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от избрания от Продавача спедитор и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

(2) Ако Купувачът не уведоми Продавача съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 23. (1) В срок от 14 работни дни Купувачът може да иска замяна на получената стока  в следните случаи:

 • Получената стока е с фабричен дефект;
 • Получената стока е с транспортен дефект;

(2) Купувачът, който желае да упражни правото си по ал.1 е длъжен да върне стоката в същия търговски вид, в който е била получена.

(3) Купувачът, който иска замяна на стока, може да избере артикул с по-ниска, същата или по-висока стойност.

(4) Когато Купувачът избере нов артикул с по-висока цена от върнатия, при доставката на втория следва да заплати разликата.

(5) Когато Купувачът избере нов артикул с по-ниска цена от върнатия, следва да укаже начин за възстановяване на разликата от Продавача.

(6) Купувачът, който желае да упражни правото си по ал.1 е длъжен да отправи електронно искане за замяна до Продавача чрез електронна поща или интерфейса на уеб страницата.

(7) До 2 работни дни от подаването на искане за замяна Продавачът уведомява Купувача чрез електронна поща или интерфейса на страницата дали приема или отказва исканата замяна .

(8) Спедиторските услуги за връщането на стоката са за сметка на Купувача.

(9) В случай на безплатна доставка и предявена претенция по ал.1 спедиторската услуга за връщането на стоката е за сметка на Продавача.

Чл. 24. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

ДОСТАВКА

Чл. 25. (1) Продавачът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Купувача, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Купувача на определените от него чрез интерфейса стоки. Купувачът имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Продавача.

(3) Купувачът заплащат на Продавача или на избрания от Продавача спедитор възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени на www.createpharmabg.com  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената за доставка, обявена от Продавача на адреса на www.createpharmabg.com .

(4) Продавачът възлага на избран от него спедитор доставката на заявените от Купувача стоки в сроковете и при условията, определени от Продавача на страницата на www.createpharmabg.com  и съгласно настоящите общи условия.

(5) В срок от 5 работни дни от подаването на заявката чрез интерфейса на електронната страница Продавачът обработва заявката на Купувача и предава стоката на посредник/спедитор за доставка.

Чл. 26. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Продавача.

(2) В случай че Купувачът и Продавачът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Продавача чрез сайта на Продавача.

Чл. 27. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Купувача адрес за доставка в срокa посочен в “Онлайн магазина”, като общ срок на доставка.

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането.

(3) Стоката се доставя в подходяща опаковка, съобразно вида й и транспортните нужди.

(4) За всички поръчки на стойност над 50 лв., цената на доставката се поема от Продавача.

(5) Цената за връщането на стоката е за за сметка на Купувача.

Чл. 28. (1) Стоката се предава на Купувача или на друго лице, намиращо се на посочения от Купувача адрес на доставката. Приeмащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Купувача.

(2) При предаване на стоката Купувачът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

(3) При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Купувачът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Купувачът е длъжен да обезщети „Криейтфарма“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(4) В случай, че Купувачът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп или условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се задължава да пази стоката в срок от 30 дни. Купувачът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 29. (1) Купувачът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Купувача и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 2. при транспортирането стоката е повредена.
 3. при констатиране на съществен недостатък

(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 11, ал. 2.

(3) След получаване на стоката Купувачът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Купувачът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 30. (1) Продавачът съхранява лични данни на Купувача във връзка със следните дейности:

 • обработка на заявка за регистрация профил
 • поддържане на регистрация на потребителски профил
 • сключване на договор за покупко-продажба на стоки чрез интерфейса на страница
 • доставка на закупени стоки по сключени договори

(2) Продавачът събира необходимия обем от лични данни единствено с целите по ал.1

(3) Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Купувача съгласно ЗЗЛД.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Продавачът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(5) Продавачът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Купувача, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(6) Купувачът се съгласява, че Продавачът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Купувача или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Купувача в електронния магазин на Продавача, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес  info@createpharmabg.com

(7) В случай, че Купувачът не иска да получава бюлетин, следва изрично писмено да уведоми Продавача.

Чл. 31. (1) Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Купувача да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Купувачът е забравил или изгубил своет потребителско име и/или парола, Продавачът има право да приложи обявената процедура за възстановяване на забравена/изгубена парола или потребителско име

(3) Редът за извършване на процедурата, посочена в ал.2 е изрично посочен от Продавача на уеб страницата.

Чл. 32. (1) Продавачът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Купувача, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Купувачът е предоставил неверни данни.

(2) „Криейтфарма“ ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Купувача, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели

(3) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Криейтфарма“ ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 33. „Криейтфарма“ ЕООД е регистриран в “Регистъра на администратори на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № .createpharmabg., като се задължава да не разкрива никакви лични данни за Купувача на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Купувача;
 • информацията се предоставя на дружества, в които „Криейтфарма“ ЕООД притежава дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • „Криейтфарма“ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закон.

 

РАЗВАЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Настоящите общи условия и договорът на Купувача с Продавача се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване, обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Купувача в сайта на www.createpharmabg.com . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 35. (1) Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Купувача използва www.createpharmabg.com  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, добрите нрави, морала или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл. 36. (1) Купувачът има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок до 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, са влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който Купувачът поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, са влезли във владение на последната стока.

(2) За да се упражни правото на отказ, Купувачът трябва да изпрати писмено уведомление на електронна поща: info@createpharmabg.com , като посочи: 1. Дата на порчъчката; 2. Дата на доставката; 3. Гаранционна карта №; 4 Фактура № и дата (ако има такава); 5. Име на потребителя; 6. Адрес на потребителя; 7. Телефонен номер; 8. Описание на причините за рекламацията (незадължително).

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Чл. 37. (1) Съгласно българското законодателство правото на отказ от договора е валидно само за физически лица, закупили продукти от „Криейтфарма” ЕООД.

(2) Закупен продукт се връща само и единствено в пълна окомплектация и ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост; При връщане на продукта трябва да присъства оригиналния сертификат за гаранция, с който е доставен /ако е приложимо/ и платежен документ, издадени от „Криейтфарма” ЕООД. В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, разпечатани блицтери и др. “Криейтфарма“ ЕООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и при какви условия, с или без приспадне на сума за възстановяване на нанесените щети върху продукта. За решението на “Криейтфарма” ЕООД, Купувачът ще бъде уведомен след проверката и прегледа на продукта при постъпването му в сервиза на фирмата;

(3) “Криейтфарма“ ЕООД си запазва правото да откаже връщането на продукти от Купувачи, използващи често тази услуга, по злоупотребяващ начин.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 38. (1) Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 39. (1) Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Купувача на трети лица.
(2) Продавачът не носи отговорност за времето, през което www.createpharmabg.com  не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 40. (1) Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Купувача, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Купувача.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 41. Купувачът е длъжен да обезщети „Криейтфарма“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

РЕКЛАМА

Чл. 42. (1) Бюлетините на „Криейтфарма“ ЕООД, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на „Криейтфарма“ ЕООД.

(2) В момента, в който Купувачът си създаде профил в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с „Криейтфарма“ ЕООД.

(3) Отказа си от получаване на Бюлетин Купувачът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

(4) Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Цялата публикуваната информация на сайта, която включва текст, изображения, аудио запис и др. е собственост на Продавача – „Криейтфарма“ ЕООД.

(2) За ползване на каквото и да е информация от www.createpharmabg.com  се изисква изричнотото писмено съгласие на Продавача – „Криейтфарма “ ЕООД.

(3) Копирането и разпространението на горепосочената информация, без изричното разрешение на Продавача и подлежи на санкции съгласно ЗАПСП.

Чл. 44. (1) Купувачът и Продавачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Купувачът и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 45. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 46.  В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Продавача и Купувача, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 47. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Купувача или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на „Криейтфарма“ ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 48. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 49. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 50. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от дата 01.11.2016г.

X
Add to cart